7, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

క్రిష్

క్రిష్ నాశయతి ఇతి కృష్ణః - క్రిష్ అనగా అజ్ఞానాంధకారం. దానిని నాశనం చేసేవాడు కృష్ణుడు అని అర్థం. ఇంత చక్కని పేరు తల్లిదండ్రులు పెడితే క్రిష్ అని పిలిపించుకుంటూ ఉంటారు అదేం అజ్ఞానమో

అలాగే మా ఆఫీసులో పశుపతి అని ఒక తమిళతను ఉండేవాడు. అతనిని తమిళ స్నేహితులందరూ పశు అని పిలిచేవారు